05 Mei 2017

Wisata Singapura TempatwisataBizID

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Phula doma kyaliphorniya ra bhu-madhya jastai sthanaharuko haya climes recreating pani bahira bhanda kulara cha. Yo visala conservatory tapa'im aphrika dekhi Baobabs, spena, astreliya bata kangaru panja bata bhadraksaka sanga, sansarabhari e'uta yatra ma aphaila'i pa'unuhunecha. Duvai Greenhouses e'uta yatra vayaskaharuko lagi 28 SGD ra baccaharu ko lagi 15 SGD kharca hunecha. Phula doma bhitra tapa'im pani paraga, eka bhu-madhya resturenta ma-ghara hurkisakeka jadibuti ra tarakari prayoga vyanjana sirjana garne pa'unuhunecha. Tapa'im Bayfront ma MRT marphata a'ipugcha yadi tapa'im pahile Dragonfly ra kingaphisara pokhari pachillo hindna hunecha. Tapa'im paryapta samaya cha bhane, aphno ghara yo ksetra gareka chan ki dherai cara ra kiraharu patta laga'una bordavaka satha hindna. Varsaundekhi singapura ma base gareko vibhinna nationalities e'uta ta'uko nihura'unu ma, bharata, cina, malesiya ra aupanivesika bagaica bata biruvaharu ra rukhaharu sanga cara paraspara gardana ko eka srrnkhala ho. Sathai paraga ra Supertree rupama tyaham pani prayasa garna akasmika resturenta ko eka pahuna cha: Kyaphe Crema syandavica ra nasta pradana gardacha, sataum svarga mathi barapha-krima gardacha ra verandah eka esiyali ra antarrastriya prerita menu suvidha eka paramparagata prerita kalo ra seto bangala cha.

Khadi sthana dvara udyana bhanda ajha ramro visvabharibata bagavani anvesana garna, tara rama'ilo tha'um bheti, yo singapura yatayata ra gaganacumbi bhavanaharu eka sajilo Getaway bana'umcha, yo Supertrees, kla'uda vana ra phula doma tarikama jivana biruvaharu lya'una tapa'im pahile dekheka kahilyai chan. Khadi dvara gardana ma badala vana singapura sabaibhanda prabhavasali akarsana sanga cha. Yo vicalata grinaha'usa-jasto glasa gharako chano tadha ma'ila dekhi dekhna sakincha, ra basa rupama bhitra ascaryajanaka yasala'i ho jasto cha. Yasako sano bha'i, phula doma, pani visala nirmita sanracana ko jodi mathi bana'umcha, tara yo thulo, niyantrana kla'uda vana sirsa walkways spiraling, yasako cibuka-gira sanracanasamga sabaibhanda paryatakaharu akarsita ki sansarako un ci jalavayu ra cha indora jharana ki 100 phita mathibata tala pani. Mathi tyaham hatala'ina chopeko'hara'eko duniya eka lotasa pokhari sanga purna ra samgasamgai tyaham pani stalactites ra Stalagmites pradarsana, eka saiksika thi'etara ra phula ra vanaspati sahita lili, sunagabhaharu, pitcher biruvaharu ko eka bahutayata cha, surajamukhi ra tassel pharna. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Tidak ada komentar:

Posting Komentar